back to top

EFSA

EU izvješće: Antimikrobna otpornost i dalje je visoka

01/03/2017

Bakterije pronađene kod ljudi, životinja i u hrani i dalje pokazuju otpornost prema antimikrobnim lijekovima koji su u širokoj upotrebi, navodi se u najnovijem EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) i ECDC (Europski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti) izvješću o antimikrobnoj otpornosti kod bakterija (AMR). Rezultati jasno ukazuju kako antimikrobna otpornost kod bakterija predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje ljudi i životinja. Infekcije uzrokovane bakterijama otpornim na antimikrobne lijekove uzrokuju približno 25 000 smrtnih slučajeva svake godine u EU.

Opširnije

EFSA: vrijeme je za smanjenje, zamjenu i reviziju korištenja antimikrobnih lijekova kod životinja

20/02/2017

Smanjenje upotrebe antimikrobnih lijekova kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, njihova zamjena gdje god je to moguće te revizija sustava stočarske proizvodnje, bitni su za budućnost životinja i javnog zdravstva. Antimikrobna rezistencija (AMR) jedan je od najvećih aktualnih svjetskih javnozdravstvenih problema, na koji direktno utječe korištenje antimikrobnih lijekova kod životinja. Stoga je presudno ograničavanje njihove upotrebe na najmanju moguću mjeru, nužnu za liječenje zaraznih bolesti kod životinja.

Opširnije

EFSA: OpenFoodTox baza – jednim klikom do cjelovitih informacija o kemijskim opasnostima

25/01/2017

EFSA je objavila novu bazu OpenFoodTox koja preko 1650 EFSA-inih znanstvenih dokumenata s informacijama o toksičnosti za više od 4400 kontaminanata u hrani i hrani za životinje, čini dostupnima u trenu. U ovoj se bazi nalaze informacije o opasnim učincima kemijskih tvari, sigurnosnim razinama koje je postavila EFSA te je omogućeno direktno povezivanje s EFSA-inim dokumentima i odgovarajućom EU legislativom.

Opširnije

EFSA: rizici od spongiformne encefalopatije u jelena (chronic wasting disease) u EU

19/01/2017

Spongiformna encefalopatija u jelena (eng. chronic wasting disease, CWD) vrlo će vjerojatno doći na teritorij Europske unije kao posljedica kretanja životinja iz porodice jelena, kao što su sobovi i losovi, koji se transportiraju ili slobodno kreću iz Norveške u Švedsku i Finsku.

EFSA-in Odbor za biološke opasnosti utvrdio je aktivnosti za praćenje i mjere za sprječavanje unošenja i širenja bolesti unutar EU. Stručnjaci su, također, procijenili nove dokaze o mogućim javno zdravstvenim rizicima.

Opširnije

Drugo EFSA-ino izvješće o kemijskim tvarima u hrani naglašava ključnu ulogu podataka

05/01/2017

Ostaci pesticida u povrću? Tragovi veterinarskih lijekova u mesu? Kontaminanti u palminom ulju? Novo izvješće EFSA-e donosi temeljit pregled podataka koje su prikupile zemlje članice i EFSA-ini dionici, s ciljem monitoringa i procjene prisutnosti kemijskih tvari u hrani. Ova suradnja pomaže donositeljima odluka u zaštiti zdravlja potrošača na području Europe.

„Ovo izvješće predstavlja dio EFSA-inog rada, koji je od prije javno dostupan, ali ovoga puta u pristupačnijem i zanimljivijem izdanju. Izvješće naglašava ključnu ulogu prikupljanja podataka od strane samih zemalja članica EU i ostalih dionika te sadrži poveznice sa sadržajima na društvenim mrežama koje pokrivaju rad EFSA-e kao i na izvorna znanstvena mišljenja i izvješća iz kojih su podaci preuzeti,“ istaknula je Barbara Gallani, načelnica Odjela za komunikacije i vanjske odnose EFSA-e.

Opširnije

Izvješće Europske unije (EU) o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i epidemijama bolesti koje se prenose hranom za 2015. godinu

29/12/2016

Zajedničko izvješće Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) prikazuje rezultate monitoringa zoonoza provedenog 2015. godine u 32 europske zemlje (28 zemalja članica EU i 4 zemlje koje nisu članice), te obuhvaća trendove izbijanja listerioza, salmoneloza, kampilobakterioza i ostalih bolesti koje se prenose hranom u EU.

Opširnije