back to top

Edukativni filmovi

Europska agencija za sigurnost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) krovno je tijelo za pitanja sigurnosti hrane na području Europe. Zadaća EFSA-e jest znanstvena procjena rizika i komunikacija o rizicima vezanim uz cijeli prehrambeni lanac u cilju osiguravanja sigurnosti hrane na području Europe.

Understanding Science je serija video isječaka na engleskom jeziku u kojima zaposlenici EFSA-e objašnjavaju znanstvene koncepte procjene rizika i komunikacije rizikom.

Sve video isječke možete pogledati na EFSA-inim web stranicama.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/videos