back to top

Zakonska regulativa


U nastavku možete pregledati hrvatsku zakonsku regulativu iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Prijevode pravne stečevine Europske unije, a koji se od 1. srpnja 2014., primjenjuju na Republiku Hrvatsku, možete preuzeti na Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH, teme vezane sa sigurnost hrane posebno potražite u poglavlju 3. Poljoprivreda te 15. Zaštita okoliša, potrošača i zdravlja.

Pretraživanje prema područjima:

Naziv pravilnika/propisa
broj službenog glasila / godina izdavanja
Izmjene i dopune
broj službenog glasila / godina izdavanja

 • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
 • NN 39/13
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 25/13
 • NN 41/14
 • Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo
 • NN 25/09
 • NN 124/10
 • Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
 • NN 49/11

 • Zakon o predmetima opće uporabe
 • NN 39/13
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
 • NN 39/13
 • NN 114/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
 • NN 41/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
 • NN 18/13
 • NN 47/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 80/13
 • NN 115/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.
  biocidnih pripravak
 • NN 39/13
 • NN 47/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • NN 148/13
 • Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 • NN 80/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
 • NN 50/12
 • NN 18/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
 • NN 18/13
 • NN 47/14; NN 114/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije
 • NN 53/08
 • NN 18/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
 • NN 81/13
 • Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
 • NN 94/13

 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
 • NN 81/13
 • NN 14/14;NN 56/15
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti
 • NN158/03
 • NN 14/14
 • Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
 • NN 79/09
 • NN 124/11


 • Zakon o zaštiti bilja
  (+ popis sredstava za zaštitu bilja 67/02) Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (84/06)
 • NN 10/94
 • NN117/03
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe
 • NN 1/97
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
 • NN 69/17
 • NN 114/18
 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
 • NN 15/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani
 • NN 15/18
 • NN 114/18
 • Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
 • NN 15/18
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
 • NN 111/18
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja
 • NN 115/18

 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
 • NN 03/14
 • NN 47/17
 • Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • NN 105/12
 • Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela
 • NN 25/12
 • Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane
 • NN 29/09
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 125/09
 • NN 31/11
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
 • NN 42/96
 • NN 108/97
 • Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata
 • NN 02/05
 • Ispravak odluke o uvjetima označavanje ambalaže
 • NN 24/06
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom “hrvatski otočni proizvod”
 • NN 47/07
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
 • NN 99/07;
 • NN 74/08; NN 69/09
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani
 • NN 38/08
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju
 • NN 38/08
 • Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
  Prestaje važiti 12. prosinca 2014. god.
 • NN 63/11
 • NN 79/11; NN 90/13
 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada.
 • NN 26/13
 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje
 • NN 72/08
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 77/08
 • Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom
 • NN 125/08
 • NN 55/09; NN 13/10
 • Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
 • NN 102/16

 • Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja
 • NN 145/08
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike
 • NN 56/13
 • Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva
 • NN 67/09
 • Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
 • NN 69/09
 • Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla
 • NN 75/09
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda
 • NN 81/09
 • Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći
 • NN 130/09
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
 • NN 155/13
 • Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 15/10
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima
  • NN 100/15


 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
 • NN 80/13
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost
 • NN 22/10
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. – 2012.
 • NN 30/10
 • Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
 • NN 43/10
 • Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
 • NN 83/13
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake “C” i “CE”
 • NN 18/11
 • NN 133/12
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Meso zagorskog purana”
 • NN 136/11
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Varaždinsko zelje”
 • NN 136/11
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Lički krumpir”
 • NN 136/11
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva “Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres”
 • NN 38/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva “Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje”
 • NN 38/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Dalmatinski pršut”
 • NN 40/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Baranjski kulen”
 • NN 44/12
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva “Šoltansko maslinovo ulje”
 • NN 17/15
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Krčki pršut”
 • NN 55/12
 • Objava registrirane oznake i naziva proizvoda “Drniški pršut”
 • NN 55/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 111/12
 • Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva “Virovitička paprika”
 • NN 14/13
 • Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
 • NN 36/13
 • Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima
 • NN 39/13
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 62/13
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 62/13
 • Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
 • NN 68/13
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda “Varaždinsko zelje” registriranog oznakom izvornosti
 • NN 72/13
 • Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine
 • NN 90/13
 • Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda
 • NN 78/13
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
 • NN 145/13
 • Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007
 • NN 43/14
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • NN 76/14
 • NN 82/14
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
 • NN 144/14
 • Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva “Korčulansko maslinovo ulje”
 • NN 39/15
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva “Muškat momjanski” ili “Moscato di Momiano”
 • NN 50/15
 • Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
 • NN 51/15
 • NN 106/15
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • NN 65/15
 • NN 19/17
 • Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda “Zagorski puran”
 • NN 81/15
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje
 • NN 119/15
 • Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
 • NN 79/17
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti
 • NN 103/17
 • Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
 • NN 06/18
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
 • NN 08/18

 • Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi
 • NN 146/12
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata
 • NN 70/09
 • Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 79/08
 • NN 51/13
 • Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 138/08
 • NN 142/12
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom
 • NN 137/09
 • Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
 • NN 79/09
 • NN 93/09; NN 107/09
 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
 • 113/2016

 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja
 • NN 60/11
 • Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu
 • NN 138/12
 • Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina
 • NN 86/11
 • Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 69/18
 • NN 93/18

 • Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 43/13
 • Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta
 • NN 80/13
 • Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
 • NN 68/15
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom
 • NN 82/16
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti
 • NN 17/18
 • Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
 • NN 17/18
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
 • NN 19/18
 • Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 • NN 61/18

 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
 • NN 126/13
 • Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase
 • NN 89/08
 • Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe
 • NN 100/08
 • Pravilnik o hrani bez glutena
 • NN 83/10
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
 • NN 83/13
 • NN 59/18
 • Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu »Narodne novine», br. 74/08 i 106/10), u dijelu koji se odnosi na početnu i prijelaznu hranu
 • NN 122/13
 • NN 29/14
 • Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno
 • NN 160/13

 • Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
 • NN 91/01
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • NN 13/02
 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • NN 19/16

 • Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti
 • NN 84/06
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama
 • NN 84/06
 • Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava
 • NN 84/06
 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu
 • NN 84/06
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
 • NN 136/06
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš
 • NN 5/07
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš
 • NN 5/07
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže GMO-e
 • NN 26/10
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
 • NN 64/07
 • Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
 • NN 39/08
 • NN 31/13
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
 • NN 93/08
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
 • NN 29/13
 • Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe
 • NN 110/08
 • NN 41/10; NN 31/13
 • Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
 • NN 56/13
 • NN 93/17
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa
 • NN 125/07
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš
 • NN 133/10
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
  Ovaj popis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 • NN 113/12
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane
 • NN 118/09
 • Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije
 • NN 83/13

 • Pravilnik o mesnim proizvodima
 • NN 62/18

 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
 • NN 39/2018, (753)
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu
 • NN 80/07
 • NN 34/11
 • Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
 • NN 27/17

 • Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama
 • NN 154/08

 • Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
 • NN 4/17
 • NN 15/17
 • Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele
 • NN 96/09
 • Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir
 • NN 72/09
 • NN 102/09
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju
 • NN 112/09
 • Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša
 • NN 118/09
 • Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
 • NN 82/14
 • Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
 • NN 84/16
 • Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
 • NN 107/15
 • Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
 • NN 24/13
 • Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
 • NN 3/11
 • Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom
 • NN 32/11
 • NN 34/11; NN 37/11
 • Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
 • NN 30/12
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
 • NN 78/11
 • Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
 • NN 114/12
 • NN 15/13; NN 40/13
 • Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
 • NN 65/13
 • Pravinik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini
 • NN 29/14
 • Pravilnik o malom obalnom ribolovu
 • NN 29/14
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
 • NN 132/14
 • Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
 • NN 147/14
 • Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
 • NN 64/17
 • Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
 • NN 64/17
 • Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
 • NN 03/18
 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
 • NN 08/18
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
 • NN 30/18
 • NN 49/18, NN 62/18
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
 • NN 58/18
 • Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
 • NN 61/18
 • Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše
 • NN 68/18
 • Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
 • NN 62/18

 • Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
 • NN 142/13
 • Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih i kemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta
 • NN 28/11

 • Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje
 • NN 55/14
 • Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine
 • NN 64/17
 • NN 61/18

 • Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
 • NN 94/11
 • Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća
 • NN 11/11
 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
 • NN 69/17
 • NN 79/17

 • Uredba o tržnom redu za žitarice
 • NN 98/11
 • Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
 • NN 111/14
 • Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
 • NN 111/14
 • Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine
 • NN 49/14
 • Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
 • NN 77/17
 • NN 93/17

 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze , umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja
 • NN 39/99
 • NN 34/02

 • Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja
 • NN 22/10
 • Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina
 • NN 3/11
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem
 • NN 86/11

 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima
 • NN 73/05
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
 • NN 81/10
 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju
 • NN 39/09
 • NN 143/10
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine
 • NN 106/13
 • NN 142/13; NN 69/14
 • Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom
 • NN 76/13
 • Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
 • NN 77/13

 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
 • NN 20/09
 • NN 27/11
 • Lista zemljopisnih oznaka (vina)
 • NN 06/04
 • Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • NN 102/04
 • NN 64/05
 • Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina
 • NN 105/04
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima
 • NN 114/10
 • Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
 • NN 142/13
 • NN 49/14
 • Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
 • NN 53/14
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina
 • NN 141/10
 • NN 31/11; NN 78/11; NN 120/12
 • Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
 • NN 71/08
 • NN 121/14
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
 • NN 48/14
 • NN 147/14
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
 • NN 28/17

 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
 • NN 66/11
 • NN 47/13
 • Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva.
 • NN 07/97
 • NN 57/00; NN 137/12
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
 • NN 7/13
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
 • NN 48/13
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
 • NN 74/13
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
 • NN 3/11
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
 • NN 48/15
 • Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
 • NN 55/15
 • Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina
 • NN 127/13
 • II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 60/17
 • Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze
 • NN 79/17
 • Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
 • NN 19/18
 • Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
 • NN 39/2018, (754)

 • Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja
 • NN 40/07
 • NN 68/09
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
 • NN 45/14
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova
 • NN 45/14
 • Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
 • NN 119/99
 • NN 144/10
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko – sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla
 • 53/91
 • NN 111/00
 • Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu
 • NN 85/14
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti
 • NN 139/10
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti
 • NN 139/10
 • Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • NN 54/98
 • Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
 • NN 42/12
 • Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
 • NN 42/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije BRUCELLOM OVIS
 • NN 30/05
 • Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu
 • NN 16/05
 • NN 62/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
 • NN 65/12
 • Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata
 • NN 02/05
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
 • NN 39/08
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
 • NN 16/14
 • NN 112/2016
 • Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće
 • NN 39/08
 • Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja
 • NN 72/08
 • Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa
 • NN 79/08
 • Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
 • NN 87/08
 • Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja
 • NN 99/08
 • Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica
 • NN 99/08
 • Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge
 • NN 112/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica
 • NN 41/10
 • Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
 • NN 187/04
 • NN 123/08
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
 • NN 142/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
 • NN 27/11
 • Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu
 • NN 137/08
 • NN 97/09
 • Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta
 • NN 139/08
 • Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje
 • NN 154/08
 • Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
 • NN 42/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine
 • NN 115/11
 • Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije
 • NN 32/09
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
 • NN 65/12
 • Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
 • NN 41/09
 • NN 32/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)
 • NN 114/14
 • Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
 • NN 33/12
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga
 • NN 71/14
 • Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika
 • NN 73/09
 • NN 44/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla
 • NN 75/09
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
 • NN 107/11
 • NN 42/13
 • Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
 • NN 147/08
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije.
 • NN 137/13
 • NN 82/14
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj
 • NN 137/09
 • Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • NN 146/09
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj
 • NN 152/09
 • Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda
 • NN 152/09
 • Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne preradi na Newcastlesku bolest
 • NN 153/09
 • Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada
 • NN 153/09
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi
 • NN 156/09
 • Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima
 • NN 05/10
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
 • NN 160/13
 • NN 112/14

 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
 • NN 05/17
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
 • NN 27/17

 • Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
 • NN 10/10
 • Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla
 • NN 15/10
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima
  • NN 100/15

 

 • Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu
 • NN 28/10
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova
 • NN 45/14
 • Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
 • NN 30/10
 • NN 38/12
 • Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Compylobacter spp. na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Compylobacter spp. i Salmonella spp. u trupovima tovnih pilića
 • NN 31/10
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara
 • NN 36/10
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje
 • NN 44/10
 • Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella spp. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus u stadima rasplodnih svinja
 • NN 55/10
 • Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije “Kokcidiostatici i histomonostatici”
 • NN 55/10
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge
 • NN 12/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 80/10
 • Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama
 • NN 51/13
 • Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja
 • NN 83/10
 • Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika
 • NN 14/10
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu
 • NN 139/08
 • NN 94/10
 • Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
 • NN 95/10
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
 • NN 23/12
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara
 • NN 102/10
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda
 • NN 34/13
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi
 • NN 110/10
 • Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
 • NN 113/10
 • NN 5/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju
 • NN 120/10
 • Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
 • NN 122/10
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja
 • NN 119/10
 • Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta
 • NN 141/10
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja
 • NN 146/10

 • Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
 • NN 47/16

 • Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka
 • NN 12/11
 • Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u Republici Hrvatskoj
 • NN 27/11
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje
 • NN 45/11
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
 • NN 55/13
 • Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
 • NN 76/11
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
 • NN 108/13
 • Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja
 • NN 135/14
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama
 • NN 133/11
 • Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
 • NN 18/12
 • NN 57/16
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda
 • NN 30/12
 • Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
 • NN 71/12
 • Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
 • NN 154/09
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja
 • NN 78/12
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)
 • NN 86/12
 • Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
 • NN 107/12
 • NN 118/12
 • Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
 • NN 3/11
 • NN 111/12
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja
 • NN 89/11
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara
 • NN 1/13
 • Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama
 • NN 5/13
 • Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
 • NN 6/13
 • Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
 • NN 42/08
 • NN 36/10, NN 43/13
 • Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza
 • NN 51/09
 • NN 44/13
 • Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
 • NN 45/13
 • Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
 • NN 115/07
 • NN 45/13
 • Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa.
 • NN 50/13
 • Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
 • NN 55/13
 • Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama
 • NN 72/13
 • Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske
 • NN 113/13
 • Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
 • NN 134/13
 • NN 132/14
 • Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica
 • NN 137/13
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
 • NN 140/14
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
 • NN 140/14
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice
 • NN 57/15
 • Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (“Narodne novine” br. 181/03 i 145/08)
 • NN 58/15
 • Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
 • NN 69/15
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini
 • NN 10/18

 • Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja
 • NN 04/05
 • NN 42/07
 • Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora
 • NN 89/09
 • NN 04/14
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ́t Veld sp. nov.
 • NN 116/14
 • Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
 • NN 90/13
 • NN 140/13; 64/17;
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
 • NN 29/08
 • NN 21/09; NN 24/17
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
 • NN 56/06
 • NN 133/06;
 • Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
 • NN 133/06
 • NN 77/13
 • Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
 • NN 29/08
 • NN 37/09; NN 24/17
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemenau
 • NN 99/08
 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
 • NN 63/13
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja krumpirovih cistolikih nematoda
 • NN 02/10
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon
 • NN 34/10
 • Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja
 • NN 94/07
 • NN 24/10; NN 55/10; NN 38/13
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid
 • NN 13/10
 • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
 • NN 142/12
 • Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova
 • NN 89/10
 • Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
 • NN 144/09
 • NN 30/11; NN 50/11
 • Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača
 • NN 145/11
 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
 • NN 05/14
 • Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor
 • NN 102/12
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster)
 • NN 79/13
 • Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
 • NN 62/13
 • Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
 • NN 74/13
 • Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
 • NN 74/13
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti – Tilletia spp.
 • NN 80/13
 • Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
 • NN 81/13
 • NN 141/13
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)
 • NN 51/15
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)
 • NN 14/14
 • Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
 • NN 105/10
 • NN 40/14
 • Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana
 • NN 61/14
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)
 • NN 73/18

 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska
 • NN 100/07
 • NN 45/17
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
 • NN 46/17
 • Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)
 • NN 51/17
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
 • NN 107/17

 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje
 • NN 72/08
 • Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
 • NN 102/16

 • Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje
 • NN 120/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 111/12
 • Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce.
 • NN 36/13
 • Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjene
 • NN 133/13
 • Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja
 • NN 158/13

 • Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica
 • NN 23/94
 • Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela
 • NN 46/94
 • Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći
 • NN 127/99
 • NN 143/05
 • Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja
 • NN 83/98
 • NN 126/00; NN 1/02;
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 86/10
 • NN 7/11; NN 74/13
 • Objava o upisu o popisu ovlaštenih referentnih laboratorija
 • NN 34/02
 • NN 44/99
 • Popis ovlaštenih laboratorija – vode
 • NN 107/00
 • Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 48/15
 • Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
 • NN 48/15
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u kemiji
 • NN 29/08
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija
 • NN 35/08
 • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
 • NN 73/12
 • Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja
 • NN 99/08
 • Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica
 • NN 99/08
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a
 • NN 26/10
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode
 • NN 147/09
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
 • NN 80/07
 • NN 99/10; NN 104/11
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 102/10
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
 • NN 5/11
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
 • NN 74/13
 • Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap
 • NN 79/11
 • Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 123/11
 • Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
 • NN 145/11
 • Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje
 • NN 138/12
 • Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse
 • NN 61/12

 • Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
 • NN 17/07
 • NN 90/08
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva
 • NN 35/07
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • NN 35/07
 • NN 76/12
 • Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
 • NN 126/07
 • NN 24/17
 • Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika
 • NN 35/08
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
 • NN 38/08
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 7/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja prstenaste truleži gomolja krumpira koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davic el al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al.
 • NN 89/08
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
 • NN 82/18

 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira – Potato spindle tuber viroida
 • NN 87/15
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
 • NN 9/14
 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište
 • NN 125/10
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
 • NN 126/10 NN 43/12
 • Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda
 • NN 125/13
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
 • NN 1/11
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • NN 3/11
 • Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
 • NN 5/11
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • NN 5/11
 • Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi
 • NN 12/11
 • NN 54/11 NN148/11 NN 81/11 NN 129/11
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
 • NN 64/11
 • NN 71/12
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi
 • NN 33/12
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
 • NN 62/13
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
 • NN 65/13
 • Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 15/13
 • NN 22/15
 • Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.
 • NN 47/13
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
 • NN 99/13
 • NN 157/13
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
 • NN 99/13
 • NN 157/13a
 • Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja
 • NN 88/16
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini
 • NN 06/18