back to top

Struktura HAH-a

Uredi i odjeli HAH-a Tijela HAH-a Vlada RH U P R A V N O V I J E Ć E URED RAVNATELJA ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I FINANCIJSKO - RA Č UNOVODSTVENIH POSLOVA ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA ODJEL ZA UPRAVLJANJE PODACIMA I PREHRANU ODBOR ZA PREHRANU ALERGENE, NOVU HRANU I HRANU ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE ODBOR ZA KEMIJSKE OPASNOSTI ODBOR ZA BIOLOŠKE OPASNOSTI ODBOR ZA ZDRAVLJE I DOBROBIT ŽIVOTINJA ODBOR ZA HRANU I HRANU ZA Ž IVOTINJE KOJA SADR Ž I GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME SAVJETODAVNO VIJEĆE ZNANSTVENO VIJEĆE

Klikom na pojedino tijelo HAH-a ili odjel otvara vam se detaljan opis