back to top

RASFF

RASFF – brzi sustav uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
(The Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) osigurava nadležnim tijelima učinkovit nadzor hrane i hrane za životinje te služi kao sredstvo za razmjenu informacija o poduzetim mjerama, kako bi se u što kraćem vremenu moglo reagirati na ozbiljne rizike otkrivene u hrani ili hrani za životinje. Ova razmjena informacija pomaže državama članicama da brže i na koordinirani način odgovore na prijetnju zdravlju ljudi uzrokovanu  hranom ili hranom za životinje.
Inicijator za uspostavu preteče ovog sustava uzbunjivanja bila je afera ubrizgavanja žive u naranče porijeklom iz Izraela koju je provela palestinska ekstremistička organizacija. Naranče sa živom su otkrivene 1978. u Nizozemskoj i tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj. Ta je afera izazvala visoku razinu zabrinutosti javnosti za sigurnost hrane, a rezultat je bio sastanak institucija za kontrolu hrane zemalja zapadne Europe 13. veljače 1979., na kojem je predstavljena ideja o uspostavi sustava za žurno uzbunjivanje. Direktivom Vijeća 92/59/EEZ od 29. lipnja 1992. godine postavljeni su okviri današnjeg europskog RASFF sustava, ali samo za hranu, ne i za hranu za životinje. No, tadašnje krizne situacije sa štetnim tvarima u hrani za životinje, a putem nje i ulazak u prehrambeni lanac hrane za ljude, stvorili su pretpostavke da se sustav proširi i na hranu za životinje. Pravni temelj današnjeg europskog RASFF sustava je Uredba (EZ) br. 178/2002, kojim su pokriveni svi direktni i indirektni rizici za ljudsko zdravlje koji dolaze iz hrane ili hrane za životinje. U Uredbi (EZ) br. 183/2005 rizici su prošireni na ozbiljne rizike za zdravlje životinja i za okoliš, dok su mjere za provedbu RASFF sustava dane u Uredbi (EZ) br. 16/2011. U Hrvatskoj je na snazi i Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN 155/2013) kojim se propisuje organizacija, komunikacija i upravljanje nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, te način komunikacije između njega i EU RASFF sustava.
RASFF sustav je, dakle, osnovni alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u zemljama članicama, u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko zdravlje, a zbog kojega su pokrenute određene mjere poput povlačenja, zapljene ili zabrane prodaje određenih proizvoda. Ta brza razmjena informacija omogućuje svim državama članicama žurnu provjeru postoji li na njihovom tržištu proizvod koji predstavlja rizik za zdravlje. Kada je takav proizvod već na tržištu, a ne bi se smio konzumirati niti prodavati, kompetentne institucije država članica RASFF mreže u mogućnosti su poduzeti sve hitne mjere, povlačenje i opoziv, uključujući i informiranje javnosti, ukoliko je to potrebno. RASFF sustav obavještava ‘treće’ zemlje u slučaju kada je predmet obavijesti izvezen u treću zemlju, te ako je predmet obavijesti podrijetlom iz treće zemlje. Komisija izdaje godišnji izvještaj u kojem su obrađene sve obavijesti u protekloj godini. Kako bi se sustav pojednostavio, razlikujemo svega nekoliko vrsta obavijesti:

  • HITNA OBAVIJEST (ALERT NOTIFICATION)–  šalje se kada su hrana i hrana za životinje rizik jer se nalaze na tržištu te je potrebna hitna akcija. Obavijesti šalju zemlje članice koje su problem prepoznale te iniciraju mjere kao što je povlačenje proizvoda sa tržišta. Te obavijesti imaju za cilj dati svim članicama mreže sve relevantne podatke o proizvodu kako bi provjerile nalazi li se predmetni proizvod na njihovom tržištu te kako bi mogle poduzeti potrebne mjere za njegovo uklanjanje s tržišta. Potrošači moraju biti uvjereni da je proizvod povučen sa tržišta. Članice RASFF-a imaju svoje interne sustave za provedbu takvih akcija, uključujući i davanje detaljnih informacija kroz medije, ukoliko je to potrebno.
  • OBAVIJEST ZA INFORMACIJU (INFORMATION NOTIFICATION) – daje se kada je rizik prepoznat, no članice ne moraju poduzeti žurne korake jer proizvod nije ušao na njihovo tržište. Ove obavijesti uglavnom se odnose na pošiljke hrane i hrane za životinje koje su analizirane i vraćene (odbijene) sa vanjskih granica EU. Potrošači moraju biti uvjereni da proizvod koji je subjekt informacijske obavijesti nije ušao na tržište te kako su poduzete sve potrebne mjere.
  • OBAVIJEST O ODBIJANJU S GRANICE (BORDER REJECTIONS) – šalju se kad je ustanovljeno da hrana ili hrana za životnije predstavlja rizik za zdravlje, ali je pošiljka zaustavljena na granici i nije ušla na tržište.
  • NOVOSTI (NEWS)- su sve one vrste podataka koje se tiču sigurnosti hrane ili hrane za životinje, a koje nisu bile Hitne obavijesti ili Obavijesti za informaciju, ali su od strane Komisije okarakterizirane kao zanimljive za nadležno tijelo.
  • DODATNE OBAVIJESTI (FOLLOW-UP INFORMATION) – obavijesti koje sadržavaju dodatne informacije o opasnostima temeljem kojih je prepoznat rizik u hrani ili hrani za životinje, kao i obavijest o porijeklu, količini i načinu distribucije hrane ili hrane za životinje.

Globalizacija trgovine i jedinstveno EU tržište, također, znači mogućnost široke distribucije rizične hrane i hrane za životinje, a RASFF sustav je konkretan i vidljiv rezultat europske integracije. U tom sustavu brza razmjena informacija o hrani i rizicima vezanim uz ljudsko zdravlje omogućuje jedinstvenu i istovremenu akciju svih zemalja. To je njegov glavni doprinos sigurnosti potrošača.