back to top

Sigurnost hrane

INSTITUCIJE U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE

U hrvatskom sustavu kontrole sigurnosti hrane prema važećim zakonima i propisima nalaze se sljedeće institucije:

Klikom na pojedinu instituciju na slici otvara se skraćeni opis

ustroj

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Osim toga, propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. 

UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. 

UPRAVA ZA HRANU I FITOSANITARNU POLITIKU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o standardima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o standardima kvalitete pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; planira politike za smanjenje i prevenciju otpada od hrane. 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Radi na poboljšanju, promicanju i zaštiti zdravlja hrvatskih građana, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe, korištenje zdravstvenih potencijala, izgradnju i investiranje u zdravstvu, osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse, organiziranje državnih i drugih stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalis­tičko usavršavanje, priznavanje naziva primariusa, dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama – referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar, upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora, zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom, registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda, sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova, proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga, sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

Više o Ministarstvu zdravlja pročitajte na službenoj stranici  https://zdravlje.gov.hr/

 

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Obavlja inspekcijske, statističke, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora; obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, zaštitu od buke, zaštitu od neionizirajućih zračenja, primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima; obavlja inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru; provodi sanitarni nadzor nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti. 

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU (HAH)

Obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U obavljanju svoje djelatnosti HAH primjenjuje načela neovisnosti, transparentnosti i povjerljivosti.

HAH surađuje s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj. Surađuje i s državama članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće.

Hrvatska agencija za hranu kontakt je točka za suradnju s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) u području procjene rizika, a podatke i informacije dobivene od EFSA-e dostavlja nadležnim tijelima.

Više o HAH-u pročitajte na službenoj stranici https://www.hah.hr/

 

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (HZJZ)

Vodeća je javnozdravstvena ustanova u zemlji i regiji. Obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Da bi se postigla temeljna svrha javnog zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, prijeko je potrebna dobra suradnja, koordinacija i partnerstvo među dionicima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u čemu mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s HZJZ ima središnje mjesto. Suradnja u međunarodnim okvirima ostvaruje se sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svim drugim relevantnim međunarodnim i europskim tijelima, institucijama i organizacijama.

Više o HZJZ pročitajte na službenoj stranici https://www.hzjz.hr/

 

ŽUPANIJSKI ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Ustrojeni su u svakoj županiji na području Republike Hrvatske i predstavljaju lokalne ustanove za javno zdravstvo koje se financiraju od strane lokalnih vlasti i samofinanciranjem. Rad Županijskih zavoda za javno zdravstvo i njihovih higijensko-epidemioloških ispostava stručno usmjerava i koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao središnja javnozdravstvena ustanova u sustavu zdravstva u Republici Hrvatskoj.

Popis županijskih Zavoda dostupan je na linku https://www.hzjz.hr/mreza-zavoda/

 

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT (HVI)

Znanstvena i stručno-dijagnostičko-analitička ustanova koja svojim sveobuhvatnim aktivnostima daje neizmjerljiv doprinos obavljanju veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Zakonom o veterinarstvu Institutu su povjereni zadaci praćenja i proučavanja epizootiološkog stanja zaraznih i drugih bolesti životinja i usavršavanja metoda za njihovo suzbijanje. Na poslovima otkrivanja, praćenja i proučavanja pojava i proširenosti zaraznih i drugih bolesti, te na predlaganju najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje rade i podružnice Instituta – Veterinarski zavod Križevci, Veterinarski zavod Rijeka, Veterinarski zavod Split, Veterinarski zavod Vinkovci i Centar za peradarstvo Zagreb. Dvije osnovne odrednice djelatnosti Instituta su veterinarsko javno zdravstvo i laboratorijska i terenska dijagnostika bolesti životinja. Proizvodnja zdravstveno ispravne i prehrambeno vrijedne hrane od strateškog je interesa za Republiku Hrvatsku, a prepoznat je i u prioritetima nacionalnih znanstvenoistraživačkih programa. Pojava ostataka pesticida i pripravaka veterine kao i prirodnih kontaminanata (metali) u namirnicama animalnog podrijetla postali su realnost, a s obzirom na činjenicu da je zbog toga ugrožen okoliš te zdravlje životinja i ljudi, neophodno je praćenje stupnja kontaminiranosti krmiva, životinjskih izlučevina i namirnica životinjskog podrijetla, a što se provodi putem veterinarskog javnog zdravstva.

Više o HVI pročitajte na službenoj stranici http://www.veinst.hr/

Na poslovima otkrivanja, praćenja i proučavanja pojava i proširenosti zaraznih i drugih bolesti, te na predlaganju najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje rade i

PODRUŽNICE INSTITUTA :

Veterinarski zavod Križevci
Zakmardijeva 10
48260 Križevci
Tel. 048/681-416
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzk

Veterinarski zavod Rijeka
Podmurvice 29
51000 Rijeka
Tel. 051/672-223
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzr

Veterinarski zavod Split
Poljička cesta 33
21000 Split
Tel. 021/370-752
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzs

Veterinarski zavod Vinkovci
I. i J. Kozarca 24
32100 Vinkovci
Tel. 032/331-288
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzv

Centar za peradarstvo
Heinzelova 55,
10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 01/2441-394
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/czp

 

CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA (CKN)

Ovlašteni za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe od nadležnih tijela Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja. Akreditirani su laboratorij za ispitivanje hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe. CKN obavlja djelatnosti ispitivanja hrane i sirovine koja se koriste u proizvodnji hrane (kemijska, mikrobiološka, senzorska ispitivanja), provjeravanja kvalitete hrane u odnosu na zakonski propisane odredbe i/ili odredbe proizvođačke specifikacije te zdravstvene ispravnost hrane u odnosu na zakonski propisane odredbe. Također provjerava sukladnost hrane za posebne prehrambene potrebe i dodatke prehrani u odnosu na zakonski propisane odredbe, predlaže i provjerava podatke kojima je označena hrana («deklaracija»), provjerava zdravstvenu ispravnost predmeta opće uporabe u odnosu na zakonski propisane odredbe, predlaže i provjerava podatke kojima su označeni predmeti opće uporabe («deklaracija»), provjerava postupanje s hranom prema HACCP standardu te razvija i validira metode prema potrebi naručitelja.

Više o CKN pročitajte na službenoj stranici http://www.ckn.pbf.hr/index.php/hr/

 

OSTALI LABORATORIJI ZA SLUŽBENU KONTROLU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Popis ostalih laboratorija za ispitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje:

Veterinarska stanica Grada Zagreba
http://www.vs-grada-zagreba.hr/

Poljoprivredni institut Osijek
Laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane
http://www.poljinos.hr/

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za hranidbu domaćih životinja
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/86/zavod_za_hranidbu_zivotinja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Referentni laboratorij za kontrolu mlijeka
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/95/zavod_za_mljekarstvo

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Laboratorij za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla
http://www.vef.unizg.hr/

Veterinarska stanica Čakovec d.o.o.
http://www.bioinstitut.hr/djelatnosti/ambulanta-velike-zivotinje/

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Ispitni laboratorij
www.hcphs.hr/zvv/

Hrvatski stočarski centar
http://www.hpa.hr/

RiEKO-LAB d.o.o.
http://rieko-lab.hr/

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Centar za kvalitetu mesa (CMQ)
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/190-uncategorised/382-centar-za-kvalitetu-mesa

Euroinspekt-Croatiakontrola d.o.o.
http://croatiakontrola.hr/

INSPECTO d.o.o.
Kemijski laboratorij
http://www.inspecto.hr/

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING (HZTA)

Zdravstvena ustanova zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. Zavod je osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997 godine.

Više o HZTA pročitajte na službenoj stranici http://www.hzt.hr/