back to top

O HAH-u

Hrvatska agencija za hranu (HAH) je pravna osoba čija je djelatnost, ustroj i način rada uređen Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15),  Statutom Hrvatske agencije za hranu i drugim općim aktima Hrvatske agencije za hranu.  Osnivač Hrvatske agencije za hranu je Vlada Republike Hrvatske. HAH je osnovan Zakonom o hrani iz 2003. godine, a službeno je započeo s radom početkom siječnja 2005. godine. Sjedište HAH-a je u Osijeku. Za rad i zakonitost rada Hrvatske agencije za hranu odgovara ravnatelj, koji ju ujedno predstavlja i zastupa. Sredstva za rad HAH-a osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Hrvatska agencija za hranu obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U obavljanju svoje djelatnosti HAH primjenjuje načela neovisnosti, transparentnosti i povjerljivosti.

Struktura HAH-a

Djelatnost Hrvatske agencije za hranu čine sljedeći poslovi i zadaci:

 • znanstvena procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
 • izrada znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
 • davanje znanstvenih mišljenja na zahtjev nadležnih tijela, po službenoj dužnosti ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe,
 • davanje stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim tijelima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, kvalitete hrane i hrane za životinje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijentima, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i GM hrane i hrane za životinje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaštitu životinja te biljno zdravstvo,
 • izrada inicijalne procjene rizika (kao kontakt točka HR RASFF sustava),
 • prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • identifikacija i karakterizacija rizika te rizika u nastajanju,
 • uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj,
 • razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
 • edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje,
 • obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru svoje djelatnosti,
 • izvođenje neovisnih zaključaka i izražavanje stavova u pitanjima iz svoje djelatnosti te pružanje brzih, pouzdanih, objektivnih i razumljivih informacija javnosti i zainteresiranim stranama,
 • suradnja u promicanju učinkovite povezanosti funkcija upravljanja rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.

 

HAH surađuje s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj. Hrvatska agencija za hranu surađuje i s državama članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće.

Hrvatska agencija za hranu kontakt je točka za suradnju s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) u području procjene rizika, a podatke i informacije dobivene od EFSA-e dostavlja nadležnim tijelima. Hrvatska agencija za hranu također je INFOSAN Focal Point za RH.