back to top

Pretpristupna suradnja (2006.-2013.)

Europska agencija za sigurnost hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) krovno je tijelo za pitanja sigurnosti hrane na području Europe. Zadaća EFSA-e jest znanstvena procjena rizika i komunikacija o rizicima vezanim uz cijeli prehrambeni lanac u cilju osiguravanja sigurnosti hrane na području Europe. U Europskoj uniji, postupak procjena rizika odvija se nezavisno od postupka upravljanja rizicima podrijetlom iz hrane. Rad EFSA-e obuhvaća sva područja prehrambenog lanca – sigurnost hrane i hrane za životinje, prehranu, zdravlje i dobrobit životinja, te zdravlje i zaštitu bilja. EFSA pruža nezavisne i kvalitetne znanstvene savjete te izrađuje stručne procjene temeljene na znanstvenim podacima, za potrebe europskih donositelja odluka i upravljanja rizicima povezanim s hranom – Europske komisije, Europskog parlamenta i država članica. Na taj način EFSA pomaže upraviteljima rizikom na području Europe pri donošenju stručnih odluka u svrhu poboljšanja sigurnosti hrane u EU. Zahvaljujući bliskoj suradnji sa svojim partnerima i dionicima, EFSA pridonosi osiguravanju visoke razine zaštite potrošača, što u konačnici održava povjerenje u opskrbu hranom na cijelom području EU.

PRETPRISTUPNI PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE NA PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE
 

Činjenice i brojke  EFSA pretpristupnog programa

U okviru IPA pretpristupnog programa financiranog od strane Europske komisije pod nazivom „Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu EFSA-e“ koji od 2006. godine provodi Europska agencija za sigurnost hrane, zemlje korisnice ovoga programa razvijaju suradnju s EFSA-om kako bi zajedničkim snagama odgovorili na izazove sigurnosti hrane današnjice. Pored Hrvatske i Turske koje su korisnice ovoga programa od njegovog početka 2006. godine, korisnicom je 2008. godine postala Makedonija, a 2009. i Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Od samog početka ovog programa predstavnicima nadležnih institucija za sigurnost hrane Republike Hrvatske omogućeno je sudjelovanje na nizu sastanaka različitih znanstvenih radnih grupa EFSA-e, a ravnateljstvo Hrvatske agencije za hranu – HAH, u svojstvu promatrača sudjeluje na redovitim sastancima Savjetodavnog foruma EFSA-e, tijela koje se sastoji od voditelja agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU te zemalja članica EFTA-e. Pored toga, Hrvatska je agencija za hranu imenovana EFSA-inom Kontakt točkom za Hrvatsku s osnovnom zadaćom jačanja znanstvene suradnje, institucionalnog povezivanja i razmjene znanstvenih podataka. Nadalje, ovaj program suradnje omogućava zaposlenicima i znanstvenicima HAH-a, stručnjacima za sigurnost hrane kao i predstavnicima različitih zainteresiranih strana aktivno sudjelovanje na sastancima radnih grupa EFSA-e, na kojima imaju priliku raspravljati i razmjenjivati mišljenja sa svojim kolegama iz cijele Europe. U sklopu programa, dvoje zaposlenika HAH-a, u statusu izmještenih nacionalnih stručnjaka (Seconded National Expert), u sjedištu EFSA-e u Parmi završilo je praktičnu obuku iz područja procjene rizika, u trajanju od 1,5, i upravljanja projektnim ciklusom, u trajanju od 4 godine.
Od samog početka ove uspješne suradnje, tijekom pet godina implementacije projektnih aktivnosti organizirano je ukupno 26 usmjerenih, tematskih radionica i seminara (ukupno 912 sudionika), 148 znanstvenih i tehničkih sastanaka radnih grupa i znanstvenih mreža EFSA-e (430 sudionika), 2 studijska putovanja (15 sudionika) te jedna studijska posjeta predstavnika nadležnih institucija Republike Turske institucijama Republike Hrvatske (lipanj 2011.).

Ciljevi EFSA-inog pretpristupnog programa

Predstavnici nacionalnog tijela za sigurnost hrane iz pretpristupnih zemalja mogu udružiti snage s EFSA-om kako bi bolje odgovorili na današnje izazove u sigurnosti hrane zahvaljujući ključnoj inicijativi Europske unije.

EFSA-in Pretpristupni program ima za cilj:

  • pripremiti tijela za sigurnost hrane u zemljama korisnicama programa za buduće sudjelovanje u EFSA-inim mrežama.
  • prenijeti znanje iz područja koja obuhvaća EFSA.
  • razviti komunikaciju i sustave razmjene informacija.
  • pružiti potporu aktivnostima koje se provode na nacionalnoj razini u pogledu komunikacije o riziku.

Program omogućava svim nacionalnim tijelima za sigurnost hrane sudjelovanje u radu EFSA-e prije i nakon pristupanja EU. Osim toga, suradnja će pridonijeti:

 • uspostavi većeg međusobnog povjerenja.
 • prihvaćanju istraživačkih podataka i mjera koje se poduzimaju u pogledu sigurnosti hrane između EFSA-e i pretpristupnih zemalja.
 • boljem razumijevanju između nacionalnih tijela za sigurnost hrane u sadašnjim i potencijalnim državama članicama EU.
 • budućoj suradnji i usklađivanju pristupa u pogledu sigurnosti hrane diljem proširene Europske unije.

Prednosti EFSA pretpristupnog programa i način sudjelovanja RH

Predstavnicima tijela za sigurnost hrane na raspolaganju je niz mogućih praktičnih aktivnosti:

EFSA je pokrenula izradu baze podataka vodećih znanstvenih stručnjaka – EFSA Expert Data Base koje može koristiti pri donošenju visoko kvalitetnih, nezavisnih, znanstvenih mišljenja. Ova baza je na raspolaganju i zemljama članicama. Prema podacima iz listopada 2012., 18 predstavnika različitih institucija iz RH prihvaćeno je u ovu bazu podataka kao relevantni stručnjaci na području sigurnosti hrane.
Sara Mikrut dipl. iur., viši stručni savjetnik u Odjelu za komunikacije i odnose s javnošću Hrvatske agencije za hranu imenovana je za Nacionalnog koordinatora pretpristupnog programa Europske agencije za sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj.
Kroz pretpristupni program financirano je radno mjesto Asistenta koordinatora na koje je imenovana Vlatka Buzjak, dip.ing.preh.teh. Uloga Asistenta koordinatora je pružanje logističke potpore prilikom organizacije seminara, sastanaka, studijskih putovanja uz suradnju s Nacionalnim koordinatorom i EFSA-inim pretpristupnim timom te promoviranje suradnje s EFSA-om i vidljivosti rada EFSA-e kroz pripremu tekstova za objavu na HAH-ovom webu.
Uspješna suradnja između EFSA-e i HAH-a potvrđena je sudjelovanjem izvršne direktorice EFSA-e, Catherine Geslain-Lanéelle, na konferenciji „Analiza rizika u području sigurnosti hrane“ povodom obilježavanja petogodišnjice HAH-a, održanoj 10. lipnja 2010. godine u Osijeku.