back to top

Znanstveni odbor za kemijske opasnosti

Izv.prof.dr.sc. Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, predsjednica ZO

Prof.dr.sc. Helga Medić, Prehrambeno biotehnološki fakultet Zagreb, zamjenica predsjednice ZO

Prof.dr.sc. Jasna Bošnir, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Prof. dr.sc. Tomislav Klapec,  Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

Dr. sc. Nino Dimitrov,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Koordinator Odbora
Danijela Stražanac, dipl.ing.preh.teh., Hrvatska agencija za hranu

ZO za kemijske opasnosti zbog svog multidisciplinarnog pristupa obuhvaća slijedeća podučja: kemiju (organsku, anorgansku, analitičku, kemijske spojeve u proizvodnji hrane koji su namjerno dodani, npr. prehrambeni aditivi ili kontaminanti), toksikologiju (apsorpcija, distribucija, metabolizam i izlučivanje kemijskih supstanci iz organizma, odnosno toksikokinetika i toksikodinamika, sub-kronična i kronična toksičnost, genotoksičnost i mutagenost, razvojna i reproduktivna toksičnost, kancerogenost, alergije i imunotoksičnost), toksikološka ispitivanja na eksperimentalnim životinjama, epidemiologiju (biomarkeri) i procjenu izloženosti (analiza studija o prehrambenim navikama).

 

Sažeci zapisnika sa sjednica ZO:

Sažetak zapisnika sa 1. sjednice ZO za kemijske opasnosti

Sažetak zapisnika sa 2. sjednice ZO za kemijske opasnosti

Sažetak zapisnika sa 3. sjednice ZO za kemijske opasnosti

Sažetak zapisnika sa 4. sjednice ZO za kemijske opasnosti