back to top

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu

Doc. dr.sc. Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede – predsjednica

mr. sc. Tatjana Karačić, Ministarstvo poljoprivrede

prim. Vera Katalinić-Janković, Ministarstvo zdravstva

Tanja Popović Filipović, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske

Martina Jurković, dipl. ing. preh. teh., predstavnica radnika 

Struktura Upravnog vijeća

 1. Hrvatskom agencijom za hranu upravlja Upravno vijeće kojeg čini predsjednik i četiri člana.
 2. Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, od kojih su predsjednik i jedan član predstavnici ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan član je predstavnik ministarstva nadležnog za zdravlje imenovan na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravlje, a jedan član je predstavnik udruga potrošača imenovan na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača.
 3. Jednog člana Upravnog vijeća biraju službenici i namještenici Hrvatske agencije za hranu prema propisima o radu.
 4. Predsjedniku i trima članovima Upravnog vijeća koji se imenuju mandat traje četiri godine.

Zadaće i način rada

Upravno vijeće Agencije:

 • donosi Statut uz suglasnost ministarstva nadležnog za poljoprivredu;
 • donosi Pravilnik o radu i druge opće akte Hrvatske agencije za hranu;
 • donosi poslovni i financijski plan Hrvatske agencije za hranu;
 • donosi godišnji obračun i poslovne izvještaje Hrvatske agencije za hranu;
 • imenuje i razrješava ravnatelja Hrvatske agencije za hranu;
 • donosi odluku o unutarnjem ustroju Hrvatske agencije za hranu;
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

Osim poslova iz članka 20. Statuta Upravno vijeće odlučuje o:

 • potrebi zapošljavanja djelatnika;
 • u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima zaposlenih;
 • investicijskim ulaganjima u Agenciju;
 • uvjetima i načinu ulaganja sredstava pravnih i fizičkih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Agencije;
 • zaduživanju Agencije.

 

Upravno vijeće predlaže Vladi promjene ili proširenje djelatnosti Agencije.
Upravno vijeće obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Agencije. Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća. U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje osoba koju on odredi.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • saziva i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća;
 • potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće;
 • koordinira rad članova Upravnog vijeća, nastupa u ime Upravnog vijeća u odnosu na druga tijela i treće osobe;
 • obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća.