back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Darja Sokolić rođena je 1968. godine u Osijeku, gdje je 1994. diplomirala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Trinaest godina radila je u Saponiji d.d. Osijek kao tehnolog, a potom kao direktor proizvodnje toaletno-kozmetičkih proizvoda. Od 2008. godine zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za hranu, gdje danas obnaša dužnost načelnice Odjela za upravljanje podacima i prehranu. Godine 2013., doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, na znanstvenom polju biotehnologije.
Tijekom svoje profesionalne karijere prošla je veći broj usavršavanja iz područja upravljanja procesima, kvalitete i sigurnosti hrane, kao što su: „Proces data management“ REFA Bundesverband e.V. Darmstadt 2002. Godine; Internal auditor ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008; BTSF treninzi: „Chemical risk assessment“ (Berlin, 2013.) i „Nutrition risk assessment“ (Lisabon, 2015.) te usavršavanje u okviru projekta FP7 Total Diet Study (TDS) Exposure summer school u Lisabonu (2013.). Objavila je desetak znanstvenih radova i sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija.
Član je EFSA-ne radne skupine za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama (The Scientific Network on Food Consumption Data) te nekoliko povjerenstava pri Ministarstvu poljoprivrede, vezano za zakonodavstvo iz područja sigurnosti hrane. Od 2010. godine imenovana je za WHO INFOSAN Network Focal Point Hrvatska. Godine 2012. postaje voditelj hrvatskog tima FP7 projekta TDS Exposure, najvećeg EU projekta iz područja sigurnosti hrane, koji obuhvaća 26 institucija iz 19 zemalja, u trajanju od 4 godine.
Sadašnji fokus njenog profesionalnog rada obuhvaća prikupljanje i generiranje podataka relevantnih za procjenu rizika od kontaminanata porijeklom iz hrane, s naglaskom na nacionalna istraživanja o prehrambenim navikama, kreiranje baza recepata i nacionalne baze sastava hrane u svrhu procjene izloženosti populacije u RH kontaminantima i nutrijentima.

Preporučite nas: