back to top

Odluka o imenovanju

Na temelju čl.13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN,broj 25/13) i članka 24. Statuta Hrvatske agencije za hranu ravnatelj Hrvatske agencije za hranu donio je odluku o imenovanju službenika za informiranje u Hrvatskoj agenciji za hranu

kontakt osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (odluka o imenovanju službenika za informiranje) Ime i prezime: Višnja Bobek
Tel:  031/227-640
Fax: 031/227-642
E-mail: vbobek@hah.hr
Adresa: I. Gundulića 36b, Osijek