back to top

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostavarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Hrvatske agencije za hranu:

Hrvatska agencija za hranu
Ana Jakovac, službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: 031/ 227-651
Fax: 031/227-652
E-mail: ajakovac@hah.hr

 

Odluka o imenovanju zamjene