back to top

Zakoni i pravilnici

 • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
 • NN 39/13
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
 • NN 25/13
 • NN 41/14
 • Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo
 • NN 25/09
 • NN 124/10
 • Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
 • NN 49/11

 • Zakon o predmetima opće uporabe
 • NN 39/13
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
 • NN 39/13
 • NN 114/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
 • NN 41/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
 • NN 18/13
 • NN 47/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 80/13
 • NN 115/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.
  biocidnih pripravak
 • NN 39/13
 • NN 47/14
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
 • NN 148/13
 • Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 • NN 80/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
 • NN 50/12
 • NN 18/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
 • NN 18/13
 • NN 47/14; NN 114/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije
 • NN 53/08
 • NN 18/13
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
 • NN 81/13
 • Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
 • NN 94/13

 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
 • NN 81/13
 • NN 14/14;NN 56/15
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti
 • NN158/03
 • NN 14/14
 • Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
 • NN 79/09
 • NN 124/11


 • Zakon o zaštiti bilja
  (+ popis sredstava za zaštitu bilja 67/02) Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj (84/06)
 • NN 10/94
 • NN117/03
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe
 • NN 1/97
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
 • NN 69/17
 • NN 114/18
 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
 • NN 15/18
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani
 • NN 15/18
 • NN 114/18
 • Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
 • NN 15/18
 • Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
 • NN 111/18
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja
 • NN 115/18