back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.
Viša stručna savjetnica za komunikacije i odnose s javnošću
Ured ravnatelja
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Više od pet  godina radi u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku, nakon čega se obrazovala u području odnosa s javnošću. Završila je London School of Public Relations (LSPR) te također stekla titulu menadžera odnosa s javnošću na Poslovnom učilištu Experta, Zagreb. Trenutno se nalazi na doktorskom studiju Europski studiji Sveučilišta Josipa Jurja Srossmayera u Osijeku. Bila je Nacionalni koordinator IPA pretpristupnog programa Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), od 2012. do kraja programa, odnosno ulaska Hrvatske u EU. Od 2010. godine, član je EFSA Advisory Forum Working Group on Communications (AFCWG). Područje njenog stručnog i znanstvenog rada je: planiranje, razvoj i implementacija komunikacijskih strategija, upravljanje komunikacijom u kriznim situacijama, istraživanja
percepcije potrošača, organizacija komunikacijskih kampanja te stručnih i znanstvenih događanja vezano za područje komunikacije rizikom u području sigurnosti hrane  i dr. Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Aktivno se služi engleskim, talijanskim i francuskim, te posjeduje pasivno znanje njemačkog jezika.

Preporučite nas: