back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Monika Matt dr. med. vet.
Viša stručna savjetnica
Odjel za podatke, statistiku i integrativnu procjenu rizika
Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES)

Monika Matt živi u Innsbrucku, Austrija, a studirala je veterinarsku medicine u Munchenu. 2004. godine se zaposlila u AGES-u, u Odjelu veterinarske medicine. Od 2005. godine bila je voditeljica serološkog odjela, a od 2007. mikrobiološkog odjela (za hranu i veterinarske uzorke). U sklopu treninga internog upravljanja stekla je različita iskustva vezana za komunikaciju, obavještavanje i osvješćivanje, projekte, upravljanje i vođenje, timski rad, teambuilding, upravljanje sukobima i slično.
U 2009. godini pohađala je tečaj “Animal agriculture and food safety risk analysis” na Vose Risk consulting-u (Ghent, Belgija), nakon čega je uslijedio tečaj za QMRA na Nacionalnom institutu za javno zdravstvo i okoliš (RIVM) u Bilthovenu, Nizozemska, u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga prelazi u Odjel za podatke, statistiku i procjenu rizika. Voditeljica je AGES-ove multidisciplinarne radne grupe za Campylobacter (Task Force Campylobacter), članica je EFSA-ine mreže za mikrobiološku procjenu rizika (MRA) i koordinator projekta CamChain za Austriju, te je voditeljica nekoliko in-house projekata koji se tiču bolesti koje se prenose hranom.

Preporučite nas: