back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Redoviti profesor
Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Zdenko Lončarić rođen 17. studenog 1964. godine u Osijeku, a na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomirao 20 . travnja 1989. godine. Godine 1988. kao apsolvent obavio stručnu praksu na Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim, Stuttgart.
Zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 15. studenog 1992. godine u svojstvu asistenta na predmetu Ishrana bilja, a od 1997. godine i na predmetima Agrokemija, Ekofiziologija i Fertilizacija.
Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u okviru poslijediplomskog studija Zaštita bilja magistrirao 16. listopada 1996. godine, a doktorsku disertaciju Matematičko modeliranje rodnosti ozime pšenice obranio je 24. rujna 1999.
U znanstveno-nastavno zvanje docent iz biotehničkog znanstvenog područja za predmete Ishrana bilja i Fertilizacija izabran 30. studenog 2000. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2006., u zvanje redovitog profesora 2009. godine, te u trajno zvanje redovitog profesora 2015. godine.
U razdoblju od 2005. do 2013. godine obnašao je dužnost prodekana za znanost, a od siječnja 2009. godine predstojnik je Zavoda za agroekologiju. Od 2012. godine predsjednik je Upravnog vijeća Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima.
Kao autor ili koautor publicirao je 154 znanstvena rada, sveučilišni udžbenik Ishrana bilja, 6 sveučilišnih priručnika te 6 internih skripti. Sudjelovao je na 92 znanstvena skupa s 32 usmena izlaganja, 95 radova i 99 sažetka.
Vodio je dva nacionalna i pet drugih znanstvenih projekata, dva bilateralna međunarodna projekta, jedan međunardoni IPA projekt i suradnik je na još 11 različitih projekata. Bio je koordinator za Hrvatsku u okviru COST akcije FA0905 Mineral-improved crop production for healthy food and feed.
Kao mentor i komentor vodio je 7 doktorskih radova i 25 diplomskih radova. Aktivno govori i koristi engleski i njemački jezik.
Oženjen je i otac troje djece.

Preporučite nas: