back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski
Redovita profesorica
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine. 1986. završila poslijediplomski studij i stekla zvanje mr. sc. iz Higijene i tehnologije namirnica životinjskog podrijetla. 1999. obranila doktorsku disertaciju.  U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina – veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane izabrana je 15. ožujka 2011. godine.
Pohađala je seminare, radionice i tečajeve vezane uz struku i usavršavala se u području mikrobiologije hrane. Završila je edukaciju u području dobrobiti životinja za klanje. Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva poljoprivrede RH, Ministarstva obrazovanja i nauke BiH, EU FP5, FP 7 i SEE-ERA.NET.
Voditelj je i suradnik na kolegijima u okviru preddiplomske i diplomske nastave na studiju Veterinarske medicine, specijalističkim studijima i doktorskom studiju Veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Također je nositelj modula na diplomskom studiju Agroekelogija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suradnik u nastavi na Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu te voditelj modula poslijediplomskom specijalisitčkom studiju Food management.
Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je znanstvenog vijeća HAH te predsjednica Znanstvenog odbora za biološke rizike. Stručni je urednik znanstveno-stručnog časopisa “Meso”.

Preporučite nas: