back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju

Prof. dr. sc. Irena Colić-Barić
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sve veći je broj čimbenika koji imaju utjecaj na odabir hrane/prehrane i prehrambeno ponašanje i podložni su promjenama, što je jedan od izazova u praćenju njihovog učinka na odabir hrane, prehranu i nutritivno ponašanje. Istovremeno, sve je više dokaza o višestrukim učincima prehrane na javno zdravstvo, društvo i okoliš. Ovi složeni odnosi istodobno su jedan od istraživačkih prioriteta na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini (npr. „studija predviđanja Sutrašnje zdravlje društva – prioritet istraživanja za hranu i prehranu, pokrenuta je kako bi se informirao odabir izazova istraživanja za dobivanje sredstava u sklopu programa Obzor 2020. Pristup izgradnje istraživačkog scenarija usmjeren je na europskog potrošača do 2050. kao dugoročni vremenski obzor“). Potrebni su odgovori na mnoga pitanja, npr. uloga hrane izvan konteksta prehrane ili kako identificirati mogućnosti kojima se može promijeniti percepcija o važnosti hrane i prehrana za zdravlje, ili kako povećati prihvatljivost alternativnih izvora hrane i novih tehnologija primjenjivih za održiv i siguran sustava proizvodnje hrane. Socijalni, ekonomski, okolišni, ali i drugi aspekti imaju značajan utjecaj na obrazac prehrane, na javnu nabavu, javno zdravstvo i održivu proizvodnju hrane.