back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Prehrambene navike – Case study: Finska

Dr. sc. Liisa Valsta
Nacionalni zavod za zdravstvo i socijalnu skrb, Helsinki, Finska

Nacionalna strategija smanjenja čimbenika rizika od kroničnih bolesti pokrenuta je u Finskoj 1970-ih, budući da je u Finskoj, u to vrijeme, smrtnost od kardiovaskularnih bolesti bila najviša u svijetu. Istodobno, razvijen je sustav praćenja prehrambenih navika, koji je uključivao i redovita istraživanja vezana uz prehrambene navike stanovništva, nazvan FinDiet istraživanja, koji je predstavljao dio ovog, većeg istraživanja, koji se danas naziva FinHealth istraživanje. Od 1992., FinDiet istraživanja provode se svakih pet godina. Prikupljanje najnovijih podataka o prehrambenim navikama FinDiet 2017 istraživanja završeno je početkom listopada 2017. godine. Podatke prikupljene putem FinDiet istraživanja koristi i Finska agencija za sigurnost hrane sa svrhom procjene rizika. FinDiet 2017 istraživanje o prehrambenim navikama provedeno među odraslim osobama dio je projekta EU Menu podržanog od EFSA-e.

U istraživanju FinDiet 2017., ciljana populacija obuhvatila je odrasle osobe od 18 do 74 godina koje žive u kontinentalnoj Finskoj. Nacionalni reprezentativni uzorak dobiven je iz Nacionalnog registra stanovništva, uključujući i osobe sa stalnim boravkom u Finskoj. Ukupno je 3090 ispitanika iz FinHealth ukupnog uzorka (n = 10300) bilo pozvano da sudjeluje u istraživanju. Prikupljanje podataka provodili su mobilni timovi na šest zemljopisnih regija. Svaki je tim prikupio upitnike s podacima o anamnezi i zdravstvenom stanju, te proveo antropometrijska mjerenja i uzorkovanja krvi i urina. Po jedan obučeni anketar iz područja nutricionizma/prehrane u svakom od istraživačkih timova bio je odgovoran za provođenje 24-satnog prisjećanja metodom računalno podržanog osobnog ispitivanja (CAPI) te za provjeru upitnika o učestalosti konzumacije. Nekoliko tjedana ili mjeseci kasnije, anketar je ponovno stupio u kontakt sa ispitanikom i prikupio drugi dio podataka o prehrambenim navikama 24-satnim prisjećanjem, ovaj puta metodom računalno podržanog telefonskog anketiranja (CATI).

Za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama korišten je Finessi® softver. Ažuriran je kako bi se ispunili metodološki zahtjevi za prikupljanje podataka za EFSA EU Menu projekt prema FoodEx2 klasifikaciji hrane i dodatnim zahtjevima na podatke o hrani. U procesu prikupljanja podataka softver se kombinirao s Nacionalnom bazom podataka o prehrambenim navikama Fineli®. U istraživanju FinDiet 2017, popis hrane obuhvatio je oko 4700 uzoraka hrane i recepata te oko 800 dodataka prehrani. Validirana i ponovno testirana knjižica sa 170 fotografija, kao i mjerenja u kućanstvima korištena su za određivanje veličine porcije kod CAPI intervjua. Kod CATI intervjua, korištena je knjižica koja je sadržavala 23 fotografije manjih obroka te opće poznato posuđe u kućanstvu, kako bi se procijenila veličina obroka.

Tijekom prikupljanja podataka provedene su i druge mjere osiguranja kvalitete, npr. procjena broja intervjua po danu i po anketaru, trajanje CAPI i CATI intervjua, provjera cjelovitosti i opće ocjene intervjua od strane anketara i praćenje omjera radnih dana i dana vikenda tijekom provođenja ankete.

Kako bi odziv ispitanika bio dostatan, osigurana je vrlo velika medijska pokrivenost, posebno na početku prikupljanja podataka, pružajući sve informacije, uključujući i mogućnost davanja odgovora i putem web stranice glavnog istraživanja (www.thl. fi / finterveys), dostupnost upitnika na tri jezika (finski, švedski i engleski), personalizirane povratne informacije ispitanicima o zdravstvenim mjerenjima i rezultatima istraživanja, dostupnost informacija putem telefona, weba, e-maila te mogućnost promijene predloženog vremena intervjua.

Očekuje se da će do kraja 2017. godine biti dostupni prvi rezultati istraživanja FinHealth 2017, uključujući neke podatke o prehrambenim navikama, a rezultati istraživanja o prehrambenim navikama temeljeni na prikupljanju podataka FinDiet 2017 očekuju se u 2018. godini.