back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Krizna komunikacija: Što (ne) činiti za vrijeme krize?

Sara Mikrut Vunjak, dipl.iur.
Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska

Posljednjih godina, svjedočili smo nekoliko situacija pojave opasnosti porijeklom iz hrane na području Europe. Procesom globalizacije, otvorenim granicama i ekspanzijom on line medija, protok roba, ali i informacija znatno je brži te samim tim je potrebna promptnija i učinkovitija reakcija potencijalno odgovornih. Stoga te situacije zahtijevaju poseban komunikacijski pristup i izrazito su komunikacijski osjetljive i u tom kontekstu možemo govoriti o kriznoj komunikaciji.

Iako se, naočigled, svaka kriza doima specifičnom i može se činiti kako samim tim zahtjeva drugačiji pristup, postoje neka pravila kojih se treba pridržavati te se mogu primijeniti na svaku kriznu situaciju. U izlaganju ću se osvrnuti na negativne primjere krizne komunikacije, odnosno na ono što ne treba činiti za vrijeme krize i što možemo naučiti iz tuđih grešaka.

Kriza je test za reputaciju odgovornih nositelja komunikacije, radilo se o industriji ili predstavnicima nadležnih tijela te ona u krizi može biti nepovratno uništena. No, možemo li profitirati iz krize? Je li moguće nepriliku pretvoriti u priliku te iz krizne situacije izaći kao pobjednik?