back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet.
Načelnica
Odjel za procjenu rizika
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Veterinarski fakultet u Zagrebu završava 1996. i stječe zvanje doktor medicinske veterine. U 2012. doktorira u području biotehničkih znanosti s temom Utjecaj eteričnih ulja i prirodnog zeolita na proizvodne i zdravstvene pokazatelje pilića, te mikrobiološku ispravnost pilećeg mesa. Od 1997. do 2008. godine radi u objektima koji se bave proizvodnjom i preradom mesa i mlijeka kao veterinarski inspektor. Od 2008. godine zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik u Odjelu za procjenu rizika. Koordinatorica je Znanstvenog odbora za biološke opasnosti Hrvatske agencije za hranu, te koordinatorica radne grupe za zoonoze.
Uključena je u nekoliko znanstveni studija koje provodi Hrvatska agencija za hranu vezanih uz mikrobiološku i kemijsku procjenu rizika sigurnosti hrane i hrane za životinje. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva, sekcije za mikrobiologiju hrane, World Poultry Science Association, te EFSA-ine Mreže za mikrobiološku procjenu rizika (MRA – Microbiological Risk Assessment Network).

Preporučite nas: