back to top

Brigita Hengl

Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet.
Načelnica Odjela za procjenu rizika
Hrvatska agencija za hranu (HAH)
Osijek, Hrvatska

31/08/2017 14:55

Veterinarski fakultet u Zagrebu završava 1996. i stječe zvanje doktor medicinske veterine. U 2012. doktorira u području biotehničkih znanosti s temom Utjecaj eteričnih ulja i prirodnog zeolita na proizvodne i zdravstvene pokazatelje pilića, te mikrobiološku ispravnost pilećeg mesa. Od 1997. do 2008. godine radi u objektima koji se bave proizvodnjom i preradom mesa i mlijeka kao veterinarski inspektor. Od 2008. godine zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik u Odjelu za procjenu rizika a 2015. godine postaje načelnica istog odjela.

Uključena je u nekoliko znanstveni studija koje provodi Hrvatska agencija za hranu vezanih uz mikrobiološku i kemijsku procjenu rizika sigurnosti hrane i hrane za životinje. Koordinatorica je Radne grupe za zoonoze Hrvatske agencije za hranu i članica Hrvatskog mikrobiološkog društva, sekcije za mikrobiologiju hrane, te World Poultry Science Association i EFSA-ine Mreže za mikrobiološku procjenu rizika (MRA – Microbiological Risk Assessment Network).

Preporučite nas: