back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Michaela Hempen
Znanstvena savjetnica
Odsjek za biološke opasnosti i kontaminante
Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Dr. sc. Michaela Hempen je studirala veterinarsku medicinu na Otvorenom sveučilištu u Berlinu od 1992. do 1999., nakon čega je doktorirala Veterinarsko javno zdravstvo 2006. godine na istom sveučilištu, smjer kvaliteta higijene i javnozdravstveni rizici od svježeg i fermentiranog mlijeka u Zapadnoj Africi. Od 1999. do 2006. radila na nekoliko projekata u području istraživanja i razvoja sigurnosti hrane u Zapadnoj Africi. Od 2006. do 2007. zaposlena je u Saveznom institutu za procjenu rizika u Berlinu, gdje je radila na EFSA-inom projektu prikupljanja podataka o izbijanjima bolesti koje se prenose hranom. Od 2007. radi u EFSA-i kao znanstveni savjetnik u odsjeku za biološke opasnosti i kontaminante (BIOCONTAM Unit).

Preporučite nas: