back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Prof. dr. sc. Irena Colić Barić
Redovita profesorica
Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Irena Colić Barić je redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, gdje je diplomirala, magistrirala i doktorirala na području Biotehnologije. Osnovala je preddiplomski i diplomski studij Nutricionizam čiji je voditelj bila 9 godina. Koordinatorica je doktorskog studija Nutricionizam. Bila je mentorica više od 20 doktorskih, znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova i više od 100 dodiplomskih, diplomskih i preddiplomskih radova.
Bila je koordinatorica/suradnica na više od 20 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata i autorica/koautorica više od 80 znanstvenih radova. Zadnjih 10 godina intenzivno surađuje na različitim projektima s prehrambenom industrijom. Tijekom radnog vijeka usavršavala se na sveučilištima u SAD i Europi. Članica je radnih skupina pri ministarstvima i agencijama te uređivačkih odbora u znanstvenim i stručnim časopisima iz područja hrane, prehrane i zdravlja.
U Hrvatskoj agenciji za hranu je aktivna od 2005.godine do danas. Bila je 8 godina predsjednica Znanstvenog odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe. Od 2007. godine do danas članica je Stručne skupine za prikupljanje podataka o konzumiranoj hrani pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

Preporučite nas: