back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Leif Busk
Znanstveni savjetnik
Nacionalna agencija za hranu (NFA), Švedska

Dr. sc. Leif Busk trenutno radi kao znanstveni savjetnik u švedskoj Nacionalnoj agenciji za hranu (NFA). U posljednje je vrijeme uključen u razvoj i primjenu principa analize rizika s naglaskom na rangiranje rizika, utjecaj ostalih legitimnih faktora te komunikaciju o riziku u NFA. U europskim okvirima, bio je uključen u razvoj metoda za procjenu izloženosti s posebnim naglaskom na alate za opis i kategorizaciju hrane. Između ostalog, predsjedao je EFSA-inom radnom skupinom koja je razvila FoodEx2.
Dr. sc. Busk je završio obrazovanje za toksikologa na Sveučilištu Uppsala i Karolinska Institutu u Stockholmu. Stekao je više od četrdeset godina iskustva u području regulatorne toksikologije u farmaceutskom i prehrambenom sektoru, radeći kao istraživač, procjenitelj rizika i upravljač. Leif Busk je švedski predstavnik u EFSA-inom Savjetodavnom vijeću od početka 2003. godine.

Preporučite nas: