back to top

Ostalo

 • Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
 • NN 17/07
 • NN 90/08
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva
 • NN 35/07
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • NN 35/07
 • NN 76/12
 • Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
 • NN 126/07
 • NN 24/17
 • Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika
 • NN 35/08
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
 • NN 38/08
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 7/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja prstenaste truleži gomolja krumpira koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davic el al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al.
 • NN 89/08
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
 • NN 82/18

 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira – Potato spindle tuber viroida
 • NN 87/15
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
 • NN 9/14
 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište
 • NN 125/10
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
 • NN 126/10 NN 43/12
 • Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda
 • NN 125/13
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
 • NN 1/11
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • NN 3/11
 • Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
 • NN 5/11
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • NN 5/11
 • Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi
 • NN 12/11
 • NN 54/11 NN148/11 NN 81/11 NN 129/11
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
 • NN 64/11
 • NN 71/12
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi
 • NN 33/12
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
 • NN 62/13
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
 • NN 65/13
 • Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
 • NN 15/13
 • NN 22/15
 • Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.
 • NN 47/13
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
 • NN 99/13
 • NN 157/13
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
 • NN 99/13
 • NN 157/13a
 • Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja
 • NN 88/16
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini
 • NN 06/18