back to top

Hrana za životinje

 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje
 • NN 72/08
 • Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
 • NN 102/16

 • Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje
 • NN 120/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
 • NN 111/12
 • Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce.
 • NN 36/13
 • Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjene
 • NN 133/13
 • Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja
 • NN 158/13