back to top

insekti

Kukci kao hrana i hrana za životinje: koji su rizici?

19/10/2015 10:23

Budući da je posljednjih godina došlo do povećanog interesa za korištenjem farmski uzgojenih kukaca kao hrane i hrane za životinje, EFSA je, na zahtjev Europske Komisije, izradila Znanstveno mišljenje: Profil rizika vezanih za proizvodnju i korištenje kukaca kao hrane i hrane za životinje. Na taj način odgovorila je na pitanja o mogućim opasnostima prilikom proizvodnje, prerade i konzumacije ovog alternativnog izvora proteina.

EFSA-ino znanstveno mišljenje bavi se pitanjem profila rizika koji identificira potencijalne biološke i kemijske opasnosti, opasnosti za okoliš kao i mogući nastanak alergija koje su povezane s korištenjem kukaca uzgojenih za hranu i hranu za životinje. U mišljenju se također uspoređuju ove potencijalne opasnosti s opasnostima povezanim su običajenim izvorima životinjskih proteina.

Moguća prisutnost bioloških i kemijskih opasnosti u hrani i hrani za životinje dobivenoj od kukaca ovisiti će o proizvodnim postupcima, o supstratu kojim su kukci hranjeni, fazi životnog ciklusa u kojoj se koriste, vrsti kukaca, kao i metodama koje su korištene za daljnju preradu. EFSA-ini znanstveni stručnjaci zaključuju da ukoliko se ne procesuirani/prerađeni kukci hrane s trenutno dozvoljenom hranom za životinje, potencijalna pojava mikrobioloških opasnosti mogla bi biti slična kao i u slučajevima kada se koriste drugi ne procesuirani izvori proteina. U mišljenju se također navodi da postoje ograničeno dostupni podaci o prijenosu kemijskih kontaminanata iz različitih vrsta supstrata na same kukce. Pojava priona(abnormalnih proteina koji uzrokuju bolesti kao što su goveđa spongiformna encefalopatija (BSE) u goveda i Creutzfeldt-Jakobova bolest u ljudi)mogla bi biti jednaka ili manja, ako supstrat ne uključuje protein dobiven od ljudi (gnojiva) ili preživača.

U mišljenju se razmatraju i moguće opasnosti povezane s drugim vrstama supstrata, kao što su kuhinjski otpad i stajski gnoj.

Očekuje se kako će rizik za okoliš od uzgoja kukaca biti usporediv s drugim životinjskim  proizvodnim sustavima. Postojeće strategije gospodarenja otpadom trebale bi biti primjenjive i za odlaganje otpada koji nastaje tijekom proizvodnje kukaca.

 

Pozadina

Uporaba kukaca kao izvora hrane i hrane za životinje potencijalno ima značajne prednosti za okoliš, gospodarstvo i dostupnost hrane. Vrste kukaca s najvećim potencijalom za korištenje kao hrane i/ili hrane za životinje u EU su kućne muhe, brašnari, cvrčci i svilene bube.

Niz organizacija, uključujući Organizaciju za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO),  proučavale su mogućnost korištenja kukaca kao izvora hrane i hrane za životinje, a Belgija, Francuska i Nizozemska su izradile procjenu rizika vezano za kukce u kontekstu hrane i hrane za životinje.

Europska komisija trenutno sufinancira projekt koji se bavi istraživanjem izvedivosti korištenja proteina kukaca za hranu za životinje. Komisija, također, razmatra kako razviti politiku u području nove hrane i hrane za životinje koja bi se reflektirala na moguću uporabu kukaca kao hrane i hrane za životinje. EFSA-ino mišljenje zatraženo je kao potpora tom zadatku.

Znanstveno mišljenje u cijelosti pročitajte ovdje.

Preporučite nas: