Dr. sc. Darja Sokolić, dipl. ing. preh. teh.
Znanstvena suradnica
Načelnica
Odjel za upravljanje podacima i prehranu
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

07/06/2015
Opširnije