English
Naslovna > EFSA > EFSA focal point
EFSA Focal Point

Sigurnost hrane u Europi jedan je od ključnih prioriteta koji se između ostaloga osigurava i zajedničkom suradnjom te povezivanjem Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i srodnim institucijama zemalja članica Europske unije (EU).

Stoga su, potpisivanjem Deklaracije namjere od strane Savjetodavnog vijeća EFSA-e (EFSA's Advisory Forum,Bern, 2006.) i usvajanjem Strategije za suradnju i umrežavanje, na Upravnom vijeću EFSA-e (EFSA's Management Bord,Helsinki, 2006.), stvoreni preduvjeti za uspostavu Focal Point-a (FP) u svim zemljama članicama EU. Do početka 2008. godine 27 zemalja članica potpisalo je sporazum sa EFSA-om kada je i započela aktivna suradnja putem FP mreže. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku, a ulaskom u EU postaje punopravna članica mreže.

Osnovna zadaća Focal Point-a je pružanje podrške imenovanom nacionalnom članu Savjetodavno vijeća EFSA-e u implementaciji različitih aktivnosti.  Uloga samog Vijeća je povezivanje EFSA-e sa nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost hrane u EU, predstavnicima Islanada, Norveške te promatračima iz Švicarske i Europske komisije.  Vijećem predsjedava izvršni direktor EFSA-e.

Djelovanje FP unutar mreže omogućuje:

 • Osiguranje brže i lakše razmjene znanstvenih informacija iz područja sigurnosti hrane, a posebice onih koje su vezane uz procjenu rizika
  U tu svrhu EFSA je razvila i posebnu informatičku platformu za razmjenu informacija pod nazivom  
  Information Exchange  Platform (IEP). IEP je razvijena kako bi se olakšala razmjena dostupnih podataka o procjeni  rizika ili drugih dokumenata od važnosti za sigurnost hrane u različitim institucijama država članica. IEP je pokrenut kao pilot projekt 2008. godine, a domaćin je u ime država članica sama EFSA.  
  Stranica ima ograničen pristup lozinkom putem EFSA-inog ekstraneta. Na platformi se mogu pronaći sljedeći podatci:
  - mandati i zahtjevi za procjenu rizika
   - rezultati procjene rizika i znanstvena mišljenja
  - programi rada nacionalnih institucija
  - specifične informacije zemalja članica i sl.
 • Podršku u aktivnostima koje su određene člankom 36. (EU Food Law, 178/2002) kojim se određuje  uspostava nacionalne mreže institucija sa institutima, fakultetima, laboratorijima, upravljačima rizika,   procjeniteljima rizika, zainteresiranim stranama i EFSA-om;
 • Podršku u razvoju i popularizaciji EFSA-ine baze podataka o znanstvenicima iz različitih područja  sigurnosti hrane. Cilj je i uključivanja što većeg broja hrvatskih stručnjaka u rad tijela EFSA-e;
 • Stavljanje na uvid znanstvenog rada i dosega EFSA-e nacionalnim institucijama.

Na nacionalnoj razini Focal Point prikuplja znanstvene i druge podatke i informacije te ih razmjenjuje s EFSA-om i drugim članicama EU kroz uspostavljenu nacionalnu mrežu institucija.

Na taj način je Hrvatskoj agenciji za hranu i uspostavljenoj nacionalnoj mreži institucija omogućeno aktivno uključivanje u razmjeni  informacija, te uspostavljanje suradnje s međunarodnom mrežom institucija koje djeluju u području sigurnosti hrane.

Focal Point Hrvatske agencije za hranu možete kontaktirati putem maila: efsa.focalpoint@hah.hr

Više o Focal Point-u pogledajte na http://www.efsa.europa.eu/en/networks/fp.htm