English
Naslovna > O HAH-u > Znanstveni odbori > Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari ...
Znanstveni odbori
Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

mr. sc. Marijan Katalenić - predsjednik odbora, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Jasminka Papić - zamjenik predsjednika odbora, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

mr. sc. Jadranka Marušić, Zavod za javno zdravstvo, Split

prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

mr. sc. Marta Saftić, ''Ireks Aroma'' d. o. o., Zagreb

prof. dr. sc. Nada Vahčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet, Zagreb

Koordinator Odbora
Danijela Stražanac, dipl.ing.preh.teh ., Hrvatska agencija za hranu

Odbor za prehrambene aditive, arome, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom bavi se pitanjima sigurnosti korištenja prehrambenih aditiva, aroma, pomoćnih tvari u procesu proizvodnje, te sigurnosti materijala koji su u neposrednom dodiru s hranom; sa sličnim i povezanim temama koje se tiču sigurnosti drugih, namjerno dodanih tvari u hranu, te sa pitanjima vezanima uz sigurnost prerade hrane.

Zapisnici sjednica 2010
Zapisnik 7-2010
Zapisnik 6-2010

Zapisnici sjednica 2009
Zapisnik 5-2009
Zapisnik 4-2009

Zapisnici sjednica 2009
Zapisnik 5-2009
Zapisnik 4-2009

Zapisnici sjednica 2008
Zapisnik 3-2008
Zapisnik 2-2008
Zapisnik 1-2008

Zapisnici sjednica 2005-2006-2007

Ostali nanstveni odbori Hrvatske agencije za hranu

Odbor  za dodatke i proizvode ili tvari koji se koriste u proizvodnji hrane za životinje

Odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke  

Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO

Odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe  

Odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti  

Odbor za zdravstvenu ispravnost hrane  

Odbor za zdravlje i dobrobit životinja